УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

„ Поставяне на акумулаторни батерии към фотоволтаична централа, в землището на с. Ковачевец, община Попово“

Характеристика на инвестиционното предложение:

  1. Резюме на предложението:

В поземлени имоти с идентификатор 37469.27.7 и/или 37469.27.8, местност „Кокичето“, в землището на с. Ковачевец, община Попово, инвеститорът възнамерява да постави акумулаторни батерии към фотоволтаична централа  за производство на електроенергия чрез преобразуване на слънчевата енергия в електрическа. Произведената електроенергия ще се генерира в система за съхранение, състояща се от акумулаторни батерии.

Настоящото ИП ще се реализира на площ в размер на до 500 кв м в  части от поземлени имоти с идентификатори 37469.27.7 и/или 37469.27.8. в землището на с. Ковачевец, община Попово. Имотите са собственост на „Синтезия Енерджи“ ЕООД съгласно учредителен акт от 16.12.2021 г., издаден от Службата по вписванията гр. Попово. /Приложение № 3.1.1/.

За настоящото инвестиционно предложение има одобрен подробен устройствен план със Заповеди 3-477/08.06.2010 и 3-478/08.06.2010 /Приложение № 3.1.2/.

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

en_USEnglish